Make your own free website on Tripod.com

exqvmt.gif

Kur'an - Smak Svijeta
Home
Uskoro
Banneri
Illahije
Mekka
Vjerovanje u Allaha Dz.s
Vjerovati u Meleke
Vjerovanje u Objave
Vjerovati u Poslanike
Vjerovati u Sudnji Dan
Vjerovati u Sudbinu
Zene Dzenneta
Dzennet i Dzehennem
Zasto Muslimane svuda Ubijaju?
Put Ashaba
Hadis Mjeseca
73 Hadisa Allahovog poslanika Muhammeda a.s
Ogled o Metafori Dzennet
Elif-lam-mim
Znacenja Kur'ana
Posao i Poslovanje
Musliman na Zapadu
Poslusnost roditeljima
Propisi koji se odnose na umrlog Muslimana
Smrt- Ono od cega bjezimo
Namaz-Sta je?Zasto? Kada? i Kako?
Namaska Pravila
Slijedzenje mudztehida
Hadisi
Brak u Islamu
Vjerovanje
Pokaji se prije smrti
16 nacina za nosenje sa stresom i napetoscu
Musa, alejhisselam, i hazreti Hidr
Bijeg od Smrti
Uciniti svijest o smrti lijepom
Muhammedovo s.a.w.s kosmicko putovanje
Kur'an - Smak Svijeta
Es-Sunnen (Mehmed Handzic)
Pismo Muslimanskoj omladini

Kur'an  

Al-Qiyama (75) - Smak svijeta Mekka – 40 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi

2. i kunem se du{om koja sebe kori.

3. Zar ~ovjek misli da kosti njegove ne}emo sakupiti?

4. Ho}emo, Mi mo`emo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo.

5. Ali, ~ovjek ho}e dok je `iv da grije{i

6. pa pita: "Kada }e Smak svijeta biti?"

7. Kad se pogled od straha uko~i

8. i Mjesec pomra~i

9. i Sunce i Mjesec spoje –

10. tog dana ~ovjek }e povikati: "Kuda da se bje`i?"

11. Nikuda! Uto~i{ta nema.

12. Toga dana bi}e Gospodaru tvome prepu{ten,

13. toga dana ~ovjek }e o onome {to je pripremio, a {to propustio obavije{ten biti,

14. sam ~ovjek }e protiv sebe svjedo~iti,

15. uzalud }e mu biti {to }e opravdanja svoja iznositi.

16. Ne izgovaraj Kur’an jezikom svojim da bi ga {to prije zapamtio,

17. Mi smo du`ni da ga saberemo da bi ga ti ~itao.

18. A kada ga ~itamo, ti prati ~itanje njegovo,

19. a poslije, Mi smo du`ni da ga objasnimo.

20. Uistinu! vi ovaj prolazni svijet volite,

21. a o onom drugom brigu ne vodite.

22. Toga dana }e neka lica blistava biti,

23. u Gospodara svoga }e gledati;

24. toga dana }e neka lica smrknuta biti,

25. te{ku nevolju }e o~ekivati.

26. Pazi! Kada du{a dopre do klju~nih kosti,

27. i vikne se; "Ima li vidara?"

28. i on se uvjeri da je to ~as rastanka

29. i noga se uz nogu savije,

30. toga dana }e Gospodaru tvome priveden biti:

31. "Nije vjerovao nije molitvu obavljao,

32. nego je poricao i le|a okretao,

33. a onda svojima bahato odlazio."

34. Te{ko tebi! Te{ko tebi!

35. i jo{ jednom: Te{ko tebi! Te{ko tebi!

36. Zar ~ovjek misli da }e sam sebi prepu{ten biti, da ne}e odgovarati?

37. Zar nije bio kap sjemena koja se ubaci,

38. zatim ugru{ak kome On onda razmjer odredi i skladnim mu lik u~ini,

39. i od njega onda dvije vrste, mu{karca i `enu, stvori,

40. i zar Taj nije kadar da mrtve o`ivi?

Kur'an  

Al-Qari’a (101) - Smak svijeta Mekka – 11 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 

1. Smak svijeta!

2. [ta je smak svijeta?

3. i {ta ti zna{ o Smaku svijeta?

4. Toga dana }e ljudi biti kao leptiri ra{trkani,

5. a planine kao {arena vuna i{~upana.

6. Onaj u koga njegova dijela budu te{ka –

7. u ugodnu `ivotu }e `ivjeti,

8. a onaj u koga njegova dijela budu lahka –

9. boravi{te }e mu bezdan biti.

10. A zna{ li ti {ta }e to biti? –

11. vatra u`arena!