Make your own free website on Tripod.com

exqvmt.gif

Znacenja Kur'ana
Home
Uskoro
Banneri
Illahije
Mekka
Vjerovanje u Allaha Dz.s
Vjerovati u Meleke
Vjerovanje u Objave
Vjerovati u Poslanike
Vjerovati u Sudnji Dan
Vjerovati u Sudbinu
Zene Dzenneta
Dzennet i Dzehennem
Zasto Muslimane svuda Ubijaju?
Put Ashaba
Hadis Mjeseca
73 Hadisa Allahovog poslanika Muhammeda a.s
Ogled o Metafori Dzennet
Elif-lam-mim
Znacenja Kur'ana
Posao i Poslovanje
Musliman na Zapadu
Poslusnost roditeljima
Propisi koji se odnose na umrlog Muslimana
Smrt- Ono od cega bjezimo
Namaz-Sta je?Zasto? Kada? i Kako?
Namaska Pravila
Slijedzenje mudztehida
Hadisi
Brak u Islamu
Vjerovanje
Pokaji se prije smrti
16 nacina za nosenje sa stresom i napetoscu
Musa, alejhisselam, i hazreti Hidr
Bijeg od Smrti
Uciniti svijest o smrti lijepom
Muhammedovo s.a.w.s kosmicko putovanje
Kur'an - Smak Svijeta
Es-Sunnen (Mehmed Handzic)
Pismo Muslimanskoj omladini

 

ZNACENJA KUR'ANA      

 

Kuran 15/19. A Zemlju smo prostrli i po njoj nepomi~ne planine razbacali i u~inili da na njoj sve s mjerom raste,

Kuran 51/47. Mi smo nebo mo}i Svojoj sazdali, a Mi, uistinu, jo{ neizmjerno mnogo mo`emo,48. i Zemlju smo prostrli – tako je divan Onaj koji je prostro! –

 

Kuran 77/27. i na njoj nepomi~ne visoke planine postavili, i zar vam Mi ne dajemo da slatku vodu pijete? –

Kuran 21/31. Mi smo po Zemlji nepomi~ne planine razmjestili da ih ona ne potresa, i po njima smo staze i bogaze stvorili da bi oni kuda `ele stizali.

/32. I to {to je nebeski svod osiguran Na{e je djelo, a oni se ipak okre}u od znamenja koja su na njemu.

Kuran 41/11. zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo jo{ maglina bilo, pa njemu i Zemlji rekao: "Pojavite se milom ili silom!" – "Pojavljujemo se drage volje!’ – odgovorili su,

Kuran 21/30. Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smi ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve `ivo stvaramo? I zar ne}e vjerovati?

Kuran 43/10. Onaj koji vam je Zemlju kolijevkom u~inio i po njoj vam prolaze stvorio, stignete kuda naumite;

Kuran 20/53. On je za vas Zemlju posteljom u~inio i po njoj vam prolaze utro, i On spu{ta s neba ki{u!’ – Samo Mi dajemo da uz njenu pomo} u parovima ni~e bilje raznovrsno.

Kuran 16/15. On je po Zemlji nepomi~na brda pobacao da vas ona ne potresa, a i rijeke i puteve da se ispravno usmjeravate,

Kuran 78/6. Zar Zemlju posteljom nismo u~inili,

/7. i planine stubovima,

Kuran 71/19. Allah vam je Zemlju u~inio ravnom,

Kuran 27/61. Onaj koji je Zemlju prebivali{tem u~inio i kroz nju rijeke proveo i na njoj brda nepomi~na postavio i dva mora pregradio. – Zar pored Allaha postoji drugi bog? ne postoji, nego ve}ina njih u neznanju `ivi;

 

Kuran 31/10. Nebesa je, vidite ih, bez stubova stvorio, a po Zemlji planine nepomi~ne razbacao da vas ne trese, i po njoj `ivotinje svih vrsta razasuo. Mi s neba ki{u spu{tamo i ~inimo da po njoj ni~u svakovrsne plemenite biljke.

Kuran 79/27. A {ta je te`e: vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao,

/28. svod njegov visko digao i usavr{io,

/29. no}i njegove mra~nim, a dane svjetlim u~inio.

/30. Poslije toga je Zemlju poravnao,

/31. iz nje je vodu i pa{njake izveo,

/32. i planine nepomi~nim u~inio –

Hadith:

Volume8Book76 Number 526:

Narrated Abu Huraira:

The Prophet said; "Allah will take the whole earth (in His Hand) and will roll up the Heaven in His right Hand, and then He will say; "I am King!
Where are the kings of the earth?"

 

Kuran 13/2. Allah je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao, i onda svemirom zavladao, i Sunce i Mjesec pot~inio, svako se kre}e o roka odre|enog; On upravlja svim i potanko izla`e dokaze da biste se uvjerili da }ete pred Gospodara svoga stati.

Kuran 39/5. Nebesa i Zemlju je sa ciljem stvorio; On no}u zavija dan i danom zavija no}, On je Sunce i Mjesec pot~inio, svako se kre}e do roka odre|enog. On je Silni, On mnogo pra{ta!

Kuran 41/12. pa ih u dva vremenska razdoblja, kao sedam nebesa, stvorio, i odredio {ta }e se u svakom nebu nalaziti. A nebo najbli`e sjajnim zvijezdama smo ukrasilii nad njim Mi bdijemo. To je odredba Silnoga i Sveznaloga.

Kuran 65/12. Allah je sedam nebesa i isto toliko zemalja stvorio; Njegovo nare|enje na sve se njih odnosi, a nek znate da je Allah kadar sve i da Allah znanjem Svojim sve obuhvata!

Kuran 40/64. Allah vam je u~inio Zemlju prebivali{tem, a nebo zdanjem, i On vam obli~je daje i likove va{e ~ini lijepim, i jelima vas opskrbuljuje ukusnim. To je Allah, Gospodar va{, i neka je uzvi{en Allah, Gospodar svjetova!

Kuran 67/3. Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio – ti u onome {to Milostivi stvara ne vidi{ nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidi{ li ikakav nedostatak,

Kuran 71/15. Zar ne vidite kako je Allah sedam nebesa, jedno iznad drugog, stvorio,16. i na njima Mjesec svjetlim dao, a Sunce svjetiljkom u~inio?

Kuran 25/61. Neka je uzvi{en Onaj koji je na nebu sazvije`|a stvorio i u njima dao svjetiljku i Mjesec koji sja.

Kuran 67/5. Mi smo vama najbli`e nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i u~inili da vatra iz njih poga|a {ejtane, za koje smo patnju u ognju pripremili.

Kuran 37/5. Gospodar nebesa i Zemlje i onoga {to je izme|u njih i Gospodar Istoka!

/6. Mi smo nebo najbli`e vama sjajnim zvijezdama okitili

/7. i ~uvamo ga od svakog {ejtana prkosnoga

/8. da ne prislu{kuje meleke uzvi{ene; njih sa svih strana ga|aju

/9. da ih otjeraju: njih ~eka patnja neprekidna,

/10. a onoga koji {to ugrabi – stigne svjetlica blistava.

Kuran 14/33. i daje vam da se koristite Suncem i Mjesecom, koji se stalno kre}u, i daje vam da se koristite no}i i danom;

Kuran 91/1. Tako Sunca i svjetla njegova,

/2. i Mjeseca kada ga prati,

Kuran 21/32. I to {to je nebeski svod osiguran Na{e je djelo, a oni se ipak okre}u od znamenja koja su na njemu.

/33. I no} i dan Njegovo su djelo, i Sunce i Mjesec, i svi oni nebeskim svodom plove.

Koran 31/29. Kako ne vidi{ da Allah uvodi no} u dan i uvodi dan u no}, i da je pot~inio Sunce i Mjesec – svako se kre}e do roka odre|enog – i da Allah dobro zna ono {to radite?

Kuran 55/5. Sunce i Mjesec utvr|enim putanjama plove,

Kuran 35/ 13. On uvodi no} u dan i uvodi dan u no}, On je pot~inio Sunce i Mjesec – svako plovi do roka odre|enog; to vam je, eto, Allah. Gospodar va{, carstvo je Njegovo! A oni kojima se, pored Njega, klanjate ne posjeduju ni{ta.

Kuran 36/38. I Sunce se kre}e do svoje odre|ene granice, to je odredba Silnoga i Sveznaju}eg.

/39. I Mjesecu smo odredili polo`aj; i on se uvijek ponovo kre}e kao stari savijeni palmin prut.

/40. Nit’ Sunce mo`e Mjesec dosti}i nit’ no} dan presti}i, svi oni u svemiru plove.

Kuran 18/ 86. Kad sti`e do mjesta gdje Sunce zalazi, u~ini mu se kao da zalazi u jedan mutan izvor i na|e u blizini njegovoj jedan narod. "O Zulkarnejne," – rekosmo Mi – "ili }e{ da ih kazni{ ili }e{ s njima lijepo da postupi{?"

Kuran 18/ 90. I kad sti`e do mjesta gdje Sunce izlazi, on na|e da ono izlazi iznad jednog naroda kome Mi nismo dali da se od njega bilo ~im zakloni.

Kuran 13/ 2. Allah je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao, i onda svemirom zavladao, i Sunce i Mjesec pot~inio, svako se kre}e o roka odre|enog; On upravlja svim i potanko izla`e dokaze da biste se uvjerili da }ete pred Gospodara svoga stati.

/3. On je Zemlju ravnom u~inio i na njoj nepomi~ne planine i rijeke stvorio i od svakog ploda po par, mu{ko i `ensko, dao; On dan zastire no}u. To su doista dokazi ljudima koji razmi{ljaju.

Hadith:

Sahih Bukhari

Volume 9 Book 93 Number 528

Narrated Abu Dharr:

I asket the Prophet regarding the Verse:--"And the sun runs on itīs fixed course for aterm decreed for it" He said; "Ist fixed course is underneath Allahīs Throne."

Kuran 2/255. Allah je – nema boga osim Njega - @ivi i Vje~ni! Ne obuzima Ga ni drijeme` ni san! Njegovo je ono {to je na nebesima i ono {to je na Zemji! Ko se mo`e pred Njim zauzimati za nekoga bez dopu{tenja Njegova?! On zna {ta je bilo i prije njih i {ta }e biti poslije njih, a od onoga {to On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On `eli. Mo} Njegova obuhvata i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi odr`avanje njihovo; On je Svevi{nji, Veli~anstveni!

Kuran 25/59. koji je za {est vremenskih razdoblja nebesa i Zemlju i ono {to je me|u njima stvorio, a onda cijelim svemirom zavladao; On je Milostivi i upitaj o Njemu onoga koji zna.

Kuran 32/4. Allah je nebesa i Zemlju i ono {to je izme|u njih u {est vremenskih razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario; vi, osim Njega, ni za{titinika ni posrednika nemate, pa za{to se ne urazumite?

Kuran 40/15. Onome najuzvi{enijem, koji svemirom vlada, koji {alje Objavu, rije~i Svoje – kome ho}e od robova Svojih, da upozori na Dan susreta me|usobnog,

Kuran 57/ 4. U {est vremenskih razdoblja On je nebesa i Zemlju stvorio, i onda svemirom zavladao; On zna {ta u zemlju ulazi i {ta iz nje izlazi i {ta s neba silazi i {ta se prema njemu di`e, on je s vama gdje god bili, i sve {to radite Allah vidi.

Hadith

Sahih Bukhari:

Narrated Abu Huraira:

Two persons, a Muslim and a Jew, quarrelled. The Muslim said, "by Him Who gave Muhammad superiority over all the People! The Jew said, "by Him Who gave Moses superiority over all the people!" At that the Muslim raised his hand and slapped the jew on the face. The jew went to the Prophet and informed him of what had happened between him and the Muslim. The Prophet sent for the Muslim and asked him about it. The Muslim informed him of the event. The Prophet said, "Do not give me superiority over Moses, for on the Day of Resurrection all the people will fall unconscious and I will be one of them, but I will be the first to gain consciousness, and will see Moses standing and holding the side of the Throne (of Allah). I will not know whether (Moses) has also fallen unconscious and got up before me, or Allah has exemted him from that stroke."

 

Volume:3 Book 41 Number 595:

Narrated Abu Said Al-Khudri:

While Allahīs apostle was sitting, a Jew came and said, "O Abul Qasim! One of your companions has slapped me on my face." The Prophet asked who that was. He replied that he was one of the Ansar. The Prophet sent for him, and on his arrival, he asked him whether he had beaten the Jew. He (replied in the affirmative and) said, "I heard him talking an oath in the market saying, "By him who gave Moses superiority over all the human beings." I said, "O wicked man! (Has Allah given Moses superiority) even over Muhammad I became furious and slapped him over his face." The Prophet said, "Do not give a prophet superiority over another, for on the Day of Resurrection all the people will fall unconscious and I will be the first to emerge from the earth, and will see Moses standing and holding one of the legs of the Throne. I will not know whether Moses has fallen unconscious or the first unconsciousness was sufficient for him."

 

 

 

 

 

 

 

1